QATAR मा FREE VISA FREE TICKET तथा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसर तलब रु ७६,८८८ सम्म

QATAR मा FREE VISA FREE TICKET तथा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसर तलब रु ७६,८८८ सम्म 
Read More

UAE को LEBNON FLOWER BAKERY मा खान बस्न सुबिधा भएको कम्पनीमा BAKER, CLEANING WORKER, CASHIERS, CASHIERS, SALES STAFF, MOTORBIKE DELIVERY DRIVERS/MESSENGER हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु

UAE को LEBNON FLOWER BAKERY मा खान बस्न सुबिधा भएको कम्पनीमा BAKER, CLEANING WORKER, CASHIERS, CASHIERS, SALES STAFF, MOTORBIKE DELIVERY DR...
Read More

HYPERMARKET OF QATAR मा CASHIER र SALESMAN हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ३५,१००

HYPERMARKET OF QATAR मा CASHIER र SALESMAN हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ३५,१००
Read More

QATAR मा खान बस्न सुबिधा सहित CRANE OPERATOR र HEAVY DRIVER हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ८१,९९० सम्म

QATAR मा खान बस्न सुबिधा सहित CRANE OPERATOR र HEAVY DRIVER हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ८१,९९० सम्म 
Read More

UAE को INTERCONTINENTAL HOTEL मा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसरहरु SECURITY GUARD, WAITER, WAITRESS, HOUSEKEEPING ATTENDANT, STEWARD तलब रु ५७,८५६

UAE को INTERCONTINENTAL HOTEL मा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसरहरु  SECURITY GUARD, WAITER, WAITRESS, HOUSEKEEPING ATTENDANT, STEWA...
Read More

QATAR रोजगारको अवसर खाना बस्न सुविधा सहित मासिक १ लाख भन्दा बढी कमाउन सकिने माग सख्या २५० भन्दा बढि पुरा जानकारीको लागी

Job Vacancy in Qatar in Gulf Engineering Transportation & Contracting, with food and accommodation provided by the company Sala...
Read More