Showing posts from April 20, 2015Show all
QATAR मा FREE VISA FREE TICKET तथा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसर तलब रु ७६,८८८ सम्म
UAE को LEBNON FLOWER BAKERY मा खान बस्न सुबिधा भएको कम्पनीमा BAKER, CLEANING WORKER, CASHIERS, CASHIERS, SALES STAFF, MOTORBIKE DELIVERY DRIVERS/MESSENGER हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु
HYPERMARKET OF QATAR मा CASHIER र SALESMAN हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ३५,१००
QATAR मा खान बस्न सुबिधा सहित CRANE OPERATOR र HEAVY DRIVER हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ८१,९९० सम्म
UAE को INTERCONTINENTAL HOTEL मा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसरहरु  SECURITY GUARD, WAITER, WAITRESS, HOUSEKEEPING ATTENDANT, STEWARD तलब रु ५७,८५६
QATAR रोजगारको अवसर खाना बस्न सुविधा सहित मासिक १ लाख भन्दा बढी कमाउन सकिने माग सख्या २५० भन्दा बढि पुरा जानकारीको लागी