Showing posts from April 16, 2015Show all
UAE र KUWAIT मा विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ८३,३११ सम्म
UAE मा CIVIL SECURITY GUARD हरुको लागि रोजगारीको अवसर तलब रु ५६,०००
SAUDI ARABIA मा विभिन्न आकर्षक पदहरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु खान बस्न सुभिधा सहित तलब रु १,३५,४९६ सम्म
DUBAI मा महिला र पुरुषलाई विभिन्न आकर्षक रोजगारीका अवसरहरु तलब रु ९५,५८५ सम्म खान बस्न सुबिधा सहित  SECRETARY, LAUNDRY SUPERVISOR, SECURITY GUARD, HOUSEKEEPING SUPERVISOR, DOORMAN, CLEANER
SAUDI ARABIA मा विभिन्न आकर्षक पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ६६,४७५ सम्म
KUWAIT मा MESSENGERS/ OFFICE BOY र CLEANER हरुको लागि रोजगारीको अवसर खान बस्न सुबिधा सहित
UAE DUBAI मा WAITER, MO MO MAKER, SUSHI MAKER हरुको लागि रोजगारीको अवसर , खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ४०,७२५ सम्म
KUWAIT मा विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु COOKS, WAITRESS, SALESMAN, PROMOTER, DATA ENTRY OPERATOR, WAREHOUSE ASSISTANT, LIGHT DRIVER
UAE मा CIVIL SECURITY GUARD को रोजगारीको अवसर खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ५३,३६०
UAE मा LIGHT DRIVER पदको लागि रोजगारीको अवसर खान बस्न सुबिधा भएको
SAUDI ARABIA मा खान बस्न सुबिधा सहित विभिन्न आकर्षक पद हरुमा रोजगारीको अवसर तलब रु ७९,०२३ सम्म (OFFICE BOY, STORE KEEPER, TIME KEEPER, ADMIN OFFICER, PROJECT ACCOUNTANT)