Showing posts from April 15, 2015Show all
UAE मा SECURITY GUARD को लागि रोजगारीको अवसर तलब रु ५४,०००
ABU DHABI मा SECURITY GUARD को लागि रोजगारीको अवसर तलब रु ५४,०००
QATAR VISA FREE TICKET FREE DRIVER को लागि रोजगारीको अवसर खान बस्न सुबिधा सहित रु ४७,२५० तलब
Baharain मा Beautician, cleaner, massage therapist, hair cutter, driver, carpenter etc हरुको लागि रोजगारीको अवसर
FREE VISA FREE TICKET सहित खान बस्न सुबिधा , QATAR VACANCY
QATAR मा FREE VISA ! FREE TICKET ! खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ८१,९०० सम्म को EXCAVATOR OPERATOR, MOBILE CRANE OPERATOR, LABORERS, HEAVY DIESEL MECHANICS, HEAVY HYDRAULICS MECHANICS AND AUTOMOBILE ELECTRICIAN हरुको लागि रोजगारी
UAE मा महिला SECURITY GUARD हरुको लागि  रोजगारीको अवसर तलब रु ५४,६२०
QATAR मा YARD OPERATOR मा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ७६,३०४