UAE मा CIVIL SECURITY GUARD हरुको लागि रोजगारीको अवसर तलब रु ५३,३६०

UAE मा CIVIL SECURITY GUARD हरुको लागि रोजगारीको अवसर तलब रु ५३,३६०  
Read More

UAE मा SECURITY GUARD को लागि अवसरहरु तलब रु ४८,३७०

UAE मा SECURITY GUARD को लागि अवसरहरु तलब रु ४८,३७० 
Read More

SCAFFOLDER, LABORER, MALE CLEANER, FEMALE CLEANER हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु खान बस्न सुबिधा भएको

SCAFFOLDER, LABORER, MALE CLEANER, FEMALE CLEANER हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु खान बस्न  सुबिधा भएको 
Read More

UAE मा Spa Therapist, Makeup Artist, Hair Stylist and Cleaner हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु

UAE मा Spa Therapist, Makeup Artist, Hair Stylist and Cleaner हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु  
Read More

UAE मा Security Guard को लागि रोजगारी अवसरहरु तलब रु ५२,०००

UAE मा Security Guard को लागि  रोजगारी अवसरहरु तलब रु ५२,००० 
Read More

QATAR तथा MALAYSIA मा ३२ विभिन्न पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ६७,५०० सम्म

QATAR तथा MALAYSIA मा ३२ विभिन्न पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ६७,५०० सम्म  
Read More

FREE VISA ! FREE TICKET ! विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु , खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ६७,८५० सम्म

FREE VISA ! FREE TICKET ! विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु , खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ६७,८५० सम्म 
Read More

QATAR मा driver हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु

QATAR मा driver हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु 
Read More