Showing posts from April 13, 2015Show all
UAE मा CIVIL SECURITY GUARD हरुको लागि रोजगारीको अवसर तलब रु ५३,३६०
UAE मा SECURITY GUARD को लागि अवसरहरु तलब रु ४८,३७०
SCAFFOLDER, LABORER, MALE CLEANER, FEMALE CLEANER हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु खान बस्न  सुबिधा भएको
UAE मा Spa Therapist, Makeup Artist, Hair Stylist and Cleaner हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु
UAE मा Security Guard को लागि  रोजगारी अवसरहरु तलब रु ५२,०००
 QATAR तथा MALAYSIA मा ३२ विभिन्न पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ६७,५०० सम्म
FREE VISA ! FREE TICKET ! विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु , खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ६७,८५० सम्म
QATAR मा driver हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु