UAE मा महिला तथा पुरुषहरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ५४,०८०

UAE मा महिला तथा पुरुषहरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ५४,०८० 
Read More

ABU DHABI मा पुरुष र महिला SECURITY GUARD हरुलाई रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ५४,४००

ABU DHABI मा पुरुष र महिला SECURITY GUARD हरुलाई रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ५४,४००  
Read More

FREE VISA FREE TICKET QATAR मा GCC DRIVER हरुलाई तलब रु ४७६२३+१२२७२ सहित रोजगारीको आवसर

FREE VISA FREE TICKET QATAR मा GCC DRIVER हरुलाई तलब रु ४७६२३+१२२७२ सहित रोजगारीको आवसर 
Read More

QATAR मा DRIVER र LABOUR हरुलाई खान बस्न सुबिधा सहित विभिन्न ४ कम्पनीहरुमा रोजगारीको अवसर

QATAR मा DRIVER र LABOUR हरुलाई खान बस्न सुबिधा सहित विभिन्न ४ कम्पनीहरुमा रोजगारीको अवसर 
Read More

UAE , CURRY BOX मा CHEF, COOK, WAITER, CLEANER मा रोजगारीको आवसरहरु खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ५९,७१८ सम्म

UAE , CURRY BOX मा CHEF, COOK, WAITER, CLEANER मा रोजगारीको आवसरहरु खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ५९,७१८ सम्म 
Read More

UAE ROYAL CATERING SERVICES मा विभिन्न ५ पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको

UAE ROYAL CATERING SERVICES मा विभिन्न ५ पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

KUWAIT 5 STAR HOTEL HILTON मा महिला हरुको लागि खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु

KUWAIT 5 STAR HOTEL HILTON मा महिला हरुको लागि खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु 
Read More

UAE मा विभिन्न ६ पद हरुमा रोजगारीको आवसरहरु , खान बस्न सुबिधा भएको

UAE मा विभिन्न ६ पद हरुमा रोजगारीको आवसरहरु , खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

Qatar र Oman मा बैदेशिक रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ५२,०६६ सम्म , खान बस्न सुबिधा भएको

Qatar र Oman मा बैदेशिक रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ५२,०६६ सम्म , खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More