Showing posts from April 12, 2015Show all
UAE मा महिला तथा पुरुषहरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ५४,०८०
ABU DHABI मा पुरुष र महिला SECURITY GUARD हरुलाई रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ५४,४००
FREE VISA FREE TICKET QATAR मा GCC DRIVER हरुलाई तलब रु ४७६२३+१२२७२ सहित रोजगारीको आवसर
QATAR मा DRIVER र LABOUR हरुलाई खान बस्न सुबिधा सहित विभिन्न ४ कम्पनीहरुमा रोजगारीको अवसर
UAE , CURRY BOX मा CHEF, COOK, WAITER, CLEANER मा रोजगारीको आवसरहरु खान बस्न सुबिधा सहित तलब रु ५९,७१८ सम्म
UAE ROYAL CATERING SERVICES मा विभिन्न ५ पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको
KUWAIT 5 STAR HOTEL HILTON मा महिला हरुको लागि खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु
UAE मा विभिन्न ६ पद हरुमा रोजगारीको आवसरहरु , खान बस्न सुबिधा भएको
Qatar र Oman मा बैदेशिक रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ५२,०६६ सम्म , खान बस्न सुबिधा भएको