Kuwait मा SECRETARY, RECEPTIONIST र CLEANER पद हरुमा रोजगारीको आवसर तलब रु ८३,३११ सम्म

Kuwait मा SECRETARY, RECEPTIONIST र CLEANER पद हरुमा रोजगारीको आवसर तलब रु ८३,३११ सम्म 
Read More

Qatar मा खान बस्न सुबिधा सहित Heavy Driver रु ६२,१०० सहित रोजगारीको आवसर

Qatar मा खान बस्न सुबिधा सहित Heavy Driver रु ६२,१०० सहित रोजगारीको आवसर  
Read More

UAE मा विभिन्न ८ पदहरुमा रोजगारीको आवसर खान बस्न सुबिधा भएको

UAE मा विभिन्न ८ पदहरुमा रोजगारीको आवसर खान बस्न सुबिधा भएको   
Read More

Saudi Arabia मा American Restaurant मा General Cook, Assistant Cook, Restaurant Worker पद हरुमा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु

Saudi Arabia मा American Restaurant मा General Cook, Assistant Cook, Restaurant Worker पद हरुमा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु  ...
Read More

Qatar Carpenter, labour, painter, mason vacancy in qatar खान बस्न सुबिधा सहित

Qatar  Carpenter, labour, painter, mason vacancy in qatar खान बस्न सुबिधा सहित 
Read More

UAE Driver Vacancy खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ४९,०८५

UAE Driver Vacancy खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ४९,०८५ 
Read More

QATAR मा विभिन्न २० पद हरुमा आकर्षक तलब , खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको

QATAR मा विभिन्न २० पद हरुमा आकर्षक तलब , खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको 
Read More

UAE मा SECURITY GUARD पदमा तलब रु ५४,१०० सहित रोजगारीको आवसरहरु

UAE मा SECURITY GUARD पदमा तलब रु ५४,१०० सहित रोजगारीको आवसरहरु 
Read More

FREE VISA ! FREE TICKET ! सहित तलब नेरु ४०,८०० , AUTO PAINTER पदमा रोजगारी

FREE VISA ! FREE TICKET !  सहित तलब नेरु ४०,८०० , AUTO PAINTER पदमा रोजगारी 
Read More

Saudi Arabia को Catering कम्पनीमा विभिन्न पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु

Saudi Arabia को Catering कम्पनीमा विभिन्न पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु 
Read More

UAE मा रु ५४,०८० तलब सुबिधा सहित Security Guard हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु

UAE मा रु ५४,०८० तलब सुबिधा सहित Security Guard हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु 
Read More

UAE मा Cleaner हरुको लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ३२,४५० , खान बस्न सुबिधा भएको

UAE मा Cleaner हरुको लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ३२,४५० , खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

Staff Nurse and Physiotherapists हरुको लागि दुबाई रु ६७,८५० देखिन रु १,०८,५६० सम्म तलब सहित रोजगारीको आवसर हरु

Staff Nurse and Physiotherapists हरुको लागि दुबाई रु ६७,८५० देखिन रु १,०८,५६० सम्म तलब सहित रोजगारीको आवसर हरु 
Read More

Security Guard हरुको लागि UAE मा रोजगारीको आकर्षक आवसर तलब रु ५३,३६०

Security Guard हरुको लागि UAE मा रोजगारीको आकर्षक आवसर तलब रु  ५३,३६० 
Read More

UAE मा विभिन्न १६ आकर्षक रोजगारी को आवसर हरु खान बस्न को सुबिधा सहित तलब रु १,९४,७६० सम्म

UAE मा विभिन्न १६ आकर्षक रोजगारी को आवसर हरु खान बस्न को सुबिधा सहित तलब रु १,९४,७६० सम्म  
Read More

QATAR मा खान बस्न सुबिधा सहित Salesman, Light Driver, Labour पद हरुमा रोजगारीको अवसरहरु

QATAR मा खान बस्न सुबिधा सहित Salesman, Light Driver, Labour पद हरुमा रोजगारीको अवसरहरु 
Read More

Abu Dhabi मा महिला तथा पुरुषहरुको लागि आकर्षक तलब रु ७५,३४४ सहित Security Guard मा रोजगारीको आवसर हरु

Abu Dhabi मा महिला तथा पुरुषहरुको लागि आकर्षक तलब रु ७५,३४४ सहित Security Guard मा रोजगारीको आवसर हरु 
Read More