Showing posts from April 9, 2015Show all
Kuwait मा SECRETARY, RECEPTIONIST र CLEANER पद हरुमा रोजगारीको आवसर तलब रु ८३,३११ सम्म
Qatar मा खान बस्न सुबिधा सहित Heavy Driver रु ६२,१०० सहित रोजगारीको आवसर
UAE मा विभिन्न ८ पदहरुमा रोजगारीको आवसर खान बस्न सुबिधा भएको
Saudi Arabia मा American Restaurant मा General Cook, Assistant Cook, Restaurant Worker पद हरुमा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु
Qatar  Carpenter, labour, painter, mason vacancy in qatar खान बस्न सुबिधा सहित
UAE Driver Vacancy खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ४९,०८५
QATAR मा विभिन्न २० पद हरुमा आकर्षक तलब , खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको
UAE मा SECURITY GUARD पदमा तलब रु ५४,१०० सहित रोजगारीको आवसरहरु
FREE VISA ! FREE TICKET !  सहित तलब नेरु ४०,८०० , AUTO PAINTER पदमा रोजगारी
Saudi Arabia को Catering कम्पनीमा विभिन्न पद हरुमा रोजगारीको आवसर हरु
UAE मा रु ५४,०८० तलब सुबिधा सहित Security Guard हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु
UAE मा Cleaner हरुको लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ३२,४५० , खान बस्न सुबिधा भएको
Staff Nurse and Physiotherapists हरुको लागि दुबाई रु ६७,८५० देखिन रु १,०८,५६० सम्म तलब सहित रोजगारीको आवसर हरु
Security Guard हरुको लागि UAE मा रोजगारीको आकर्षक आवसर तलब रु  ५३,३६०
UAE मा विभिन्न १६ आकर्षक रोजगारी को आवसर हरु खान बस्न को सुबिधा सहित तलब रु १,९४,७६० सम्म
QATAR मा खान बस्न सुबिधा सहित Salesman, Light Driver, Labour पद हरुमा रोजगारीको अवसरहरु
Abu Dhabi मा महिला तथा पुरुषहरुको लागि आकर्षक तलब रु ७५,३४४ सहित Security Guard मा रोजगारीको आवसर हरु