Qatar and UAE को लागि विभिन्न ११ आकर्षक रोजगारीको अवसर हरु Checker, Driver, Picker, Foreman, Steel fixer, Shuttering Carpenter, Concrete Mason, Follow Up Clerk, Labourer, Car Wash

Qatar and UAE को लागि विभिन्न ११ आकर्षक रोजगारीको अवसर हरु  Checker, Driver, Picker, Foreman, Steel fixer, Shuttering Carpenter, Concret...
Read More

Dubai को Dubai Marine Beach Resort & Spa मा विभिन्न १८ पद हरुमा रोजगारको आकर्षक आवसरहरु

Dubai को Dubai Marine Beach Resort & Spa मा विभिन्न १८  पद हरुमा रोजगारको आकर्षक आवसरहरु 
Read More

ABU-DHABI को Professional Security Systems (PSS) मा security guard हरुको लागि नेरु ७५,३४४ आकर्षक तलब सहितको रोजगारीको आवसर , माग संख्या १००

ABU-DHABI को Professional Security Systems (PSS) मा security guard हरुको लागि नेरु ७५,३४४ आकर्षक तलब सहितको रोजगारीको आवसर , माग संख्या ...
Read More