Showing posts from March 31, 2015Show all
Malaysia र कतारमा रोजगारीको अवसर हरु
Qatar को GERMAN कम्पनीमा विभिन्न १३ पदहरुमा आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको
24 Attractive job vacancies in FIVE STAR HOTEL in Qatar, Doha
Job Vacancy in Driving for GCC licence holders in Qatar
Qatar मा Taxi Driver हरुलाई रोजगारीको आवसर
कतारमा नेपाली license भएका हरुका लागि विभिन्न रोजगारीका अवसरहरु  Heavy Driver Grader Operator, Wheel Loader Operator, Excavator Operator, Crane, Bulldozer
KUWAIT मा Waiter, Waitress, Storekeeper, Cook, Clerk/Timekeeper, Asst. Cook, Sweet Maker हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु