Showing posts from March 30, 2015Show all
American Restaurant in Saudi Arabia को लागि कुक, Asst. कुक र कामदारहरु खान र बस्न सुबिधा सहितको रोजगारीको अवसरहरु
Abu Dhabi मा खान र बस्ने सुबिधा सहित Pastry Maker , Foreign/Arabic Cook and Cleaner पद हरुमा आकर्षक तलबका साथ रोजगारीको आवसर हरु
Job Vacancy in साउदी अरेवीया
Saudi Arabia मा Machine Operator र Labour हरुको लागि रोजगारी को अवसर
UAE र Saudi Arabia को प्रतिष्ठित Korean कम्पनीमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक रोजगारी आवसरहरु
Baharain मा १२ आकर्षक पदहरुमा रोजगारीको आवसरहरु
Cook and Baker Vacancy in Oman
UAE मा American International School मा महिलाहरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु
Security Guard को लागि UAE मा आकर्षक रोजगारीको आवसरहरु
Qatar मा नेपाली लाईसेन्स भएका हरुलाई Machine Operator, Heavy Driver, Driver and Mechanic पद हरुमा रोजगारीको आवसर
QATAR को Teyseer कम्पनीमा ६५ विभिन्न पदमा आकर्षक तलबका साथ खान बस्न सुबिधा भएका रोजगारीका आवसरहरु