Showing posts from March 29, 2015Show all
Free VISA Free Ticket , Sales Vacancy in Dubai.  Salary Rs 54,400
Job Vacancy in Dubai for Security Guards Salary Rs 32,400
UAE को 5 STAR HOTEL र  International Airport मा  VALET PARKING DRIVER को माग  पद TRAFFIC SIGN CONTROLLER रु 32400 तलब
UAE मा Cashier, Sales man, Fabricator, Print Operator जस्ता पद हरुमा रोजगारीको आवसर
UAE मा Security Guard को लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ४७,९३५
UAE मा security guard का demand हरु तलब रु ५४,१४० /-
 UAE मा Security Guardको आत्यन्तै आकर्षक रोजगारी आवसर ,Salary नेरु १,०८,९६४