UAE को 5 STAR HOTEL र International Airport मा VALET PARKING DRIVER को माग पद TRAFFIC SIGN CONTROLLER रु 32400 तलब

UAE को 5 STAR HOTEL र  International Airport मा  VALET PARKING DRIVER को माग  पद TRAFFIC SIGN CONTROLLER रु 32400 तलब 
Read More

UAE मा Cashier, Sales man, Fabricator, Print Operator जस्ता पद हरुमा रोजगारीको आवसर

UAE मा Cashier, Sales man, Fabricator, Print Operator जस्ता पद हरुमा रोजगारीको आवसर 
Read More

UAE मा Security Guard को लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ४७,९३५

UAE मा Security Guard को लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ४७,९३५ 
Read More

UAE मा Security Guardको आत्यन्तै आकर्षक रोजगारी आवसर ,Salary नेरु १,०८,९६४

 UAE मा Security Guardको आत्यन्तै आकर्षक रोजगारी आवसर कम्पनी Securiguard Middle East Security Guard   40  Salary AED २००० +२०००   नेरु...
Read More