Showing posts from March 26, 2015Show all
Free VISA ! Free Ticket Qatar Taxi Driver Job Vacancy
UAE मा Waiter र Cleaner Male हरुका लागि रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा भएको
KUWAIT मा Security Guard, Commis II, Waitress, Light Driver हरुका लागि रोजगारी को आवसर
QATAR मा महिला र पुरुष Security Guard र Driver हरुका लागि खान बस्न सुबिदा सहित रु ४१,०४०/- तलब को आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु
Qatar को Teyseer Services company मा Aministrative, Accountant, Storekeeper, Maintenance Supervisor, Cook, Clerk, Asst. Cook, Waiter, Bakery Man, AC Technician, Safety Officer  हरुमा रोजगारीको आवसरहरु तलब  रु ४०५०० देखि रु १,१३,४०० सम्म
Dubai को Emirates Leisure Retail मा COOK को लागि रोजगारी को आवसर  खान बस्न सुबिदा सहित रु ३३७५० तलब
KUWAIT मा वेटर, वैत्रेस,स्टोर किपर , कुक, टाईम किपर, स्वीट मेकर हरुको लागि रोजगारीको आवसर हरु ,  बस्ने सुबिदा छ, खान आफ्नै खर्चमा
UAE मा Hoarding Board र Banner बनाउन जानेका हरुको लागि रोजगारीको राम्रो आवसर , खान बस्न सुबिधा भएको
UAE मा Security Guard र Light Driver हरुको लागि खान बस्न सुबिधा क साथ रोजगारीको आवसर हरु
QATAR मा Cleaner, Baker, Baker/ice cream maker, waitress/sweet maker मा खान बस्न सुबिधा सहित रु ६७,५०० तलबको रोजगारी आवसर