UAE मा Waiter र Cleaner Male हरुका लागि रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा भएको

UAE मा Waiter र Cleaner Male हरुका लागि रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

KUWAIT मा Security Guard, Commis II, Waitress, Light Driver हरुका लागि रोजगारी को आवसर

KUWAIT मा Security Guard, Commis II, Waitress, Light Driver हरुका लागि रोजगारी को आवसर 
Read More

QATAR मा महिला र पुरुष Security Guard र Driver हरुका लागि खान बस्न सुबिदा सहित रु ४१,०४०/- तलब को आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु

QATAR मा महिला र पुरुष Security Guard र Driver हरुका लागि खान बस्न सुबिदा सहित रु ४१,०४०/- तलब को आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु   
Read More

Qatar को Teyseer Services company मा Aministrative, Accountant, Storekeeper, Maintenance Supervisor, Cook, Clerk, Asst. Cook, Waiter, Bakery Man, AC Technician, Safety Officer हरुमा रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ४०५०० देखि रु १,१३,४०० सम्म

Qatar को Teyseer Services company मा Aministrative, Accountant, Storekeeper, Maintenance Supervisor, Cook, Clerk, Asst. Cook, Waiter, Bake...
Read More

Dubai को Emirates Leisure Retail मा COOK को लागि रोजगारी को आवसर खान बस्न सुबिदा सहित रु ३३७५० तलब

Dubai को Emirates Leisure Retail मा COOK को लागि रोजगारी को आवसर  खान बस्न सुबिदा सहित रु ३३७५० तलब 
Read More

KUWAIT मा वेटर, वैत्रेस,स्टोर किपर , कुक, टाईम किपर, स्वीट मेकर हरुको लागि रोजगारीको आवसर हरु , बस्ने सुबिदा छ, खान आफ्नै खर्चमा

KUWAIT मा वेटर, वैत्रेस,स्टोर किपर , कुक, टाईम किपर, स्वीट मेकर हरुको लागि रोजगारीको आवसर हरु ,  बस्ने सुबिदा छ, खान आफ्नै खर्चमा 
Read More

UAE मा Hoarding Board र Banner बनाउन जानेका हरुको लागि रोजगारीको राम्रो आवसर , खान बस्न सुबिधा भएको

UAE मा Hoarding Board र Banner बनाउन जानेका हरुको लागि रोजगारीको राम्रो आवसर , खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

UAE मा Security Guard र Light Driver हरुको लागि खान बस्न सुबिधा क साथ रोजगारीको आवसर हरु

UAE मा Security Guard र Light Driver हरुको लागि खान बस्न सुबिधा क साथ रोजगारीको आवसर हरु 
Read More

QATAR मा Cleaner, Baker, Baker/ice cream maker, waitress/sweet maker मा खान बस्न सुबिधा सहित रु ६७,५०० तलबको रोजगारी आवसर

QATAR मा Cleaner, Baker, Baker/ice cream maker, waitress/sweet maker मा खान बस्न सुबिधा सहित रु ६७,५०० तलबको रोजगारी आवसर  फईनल अन्तर्वा...
Read More