श्रम बैंकको प्रस्ताव आर्थ मन्त्रालयमा आड्कियो

Source: Kantipur Daily
Read More

Job Demand for Common Labour in Saudi Arabia Salary Rs 50,514

Arco Company, Saudi Arabia मा खाना र बस्न सहित तलब RS 50,514 मा Common Labour मा  राम्रो रोजगारी को आवसर प्रि अन्तर्वार्ता भइरहेको छ। ...
Read More