Qatar को GERMAN कम्पनीमा विभिन्न १३ पदहरुमा आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको

Qatar को GERMAN कम्पनीमा विभिन्न १३ पदहरुमा आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

कतारमा नेपाली license भएका हरुका लागि विभिन्न रोजगारीका अवसरहरु Heavy Driver Grader Operator, Wheel Loader Operator, Excavator Operator, Crane, Bulldozer

कतारमा नेपाली license भएका हरुका लागि विभिन्न रोजगारीका अवसरहरु  Heavy Driver Grader Operator, Wheel Loader Operator, Excavator Operator...
Read More

KUWAIT मा Waiter, Waitress, Storekeeper, Cook, Clerk/Timekeeper, Asst. Cook, Sweet Maker हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु

KUWAIT मा Waiter, Waitress, Storekeeper, Cook, Clerk/Timekeeper, Asst. Cook, Sweet Maker हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु 
Read More

American Restaurant in Saudi Arabia को लागि कुक, Asst. कुक र कामदारहरु खान र बस्न सुबिधा सहितको रोजगारीको अवसरहरु

American Restaurant in Saudi Arabia को लागि कुक, Asst. कुक र कामदारहरु खान र बस्न सुबिधा सहितको रोजगारीको अवसरहरु 
Read More

Abu Dhabi मा खान र बस्ने सुबिधा सहित Pastry Maker , Foreign/Arabic Cook and Cleaner पद हरुमा आकर्षक तलबका साथ रोजगारीको आवसर हरु

Abu Dhabi मा खान र बस्ने सुबिधा सहित Pastry Maker , Foreign/Arabic Cook and Cleaner पद हरुमा आकर्षक तलबका साथ रोजगारीको आवसर हरु 
Read More

Saudi Arabia मा Machine Operator र Labour हरुको लागि रोजगारी को अवसर

Saudi Arabia मा Machine Operator र Labour हरुको लागि रोजगारी को अवसर 
Read More

UAE र Saudi Arabia को प्रतिष्ठित Korean कम्पनीमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक रोजगारी आवसरहरु

UAE र Saudi Arabia को प्रतिष्ठित Korean कम्पनीमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक रोजगारी आवसरहरु 
Read More

Baharain मा १२ आकर्षक पदहरुमा रोजगारीको आवसरहरु

Baharain मा १२ आकर्षक पदहरुमा रोजगारीको आवसरहरु 
Read More

UAE मा American International School मा महिलाहरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु

UAE मा American International School मा महिलाहरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु 
Read More

Security Guard को लागि UAE मा आकर्षक रोजगारीको आवसरहरु

Security Guard को लागि UAE मा आकर्षक रोजगारीको आवसरहरु 
Read More

Qatar मा नेपाली लाईसेन्स भएका हरुलाई Machine Operator, Heavy Driver, Driver and Mechanic पद हरुमा रोजगारीको आवसर

Qatar मा नेपाली लाईसेन्स भएका हरुलाई Machine Operator, Heavy Driver, Driver and Mechanic पद हरुमा रोजगारीको आवसर 
Read More

QATAR को Teyseer कम्पनीमा ६५ विभिन्न पदमा आकर्षक तलबका साथ खान बस्न सुबिधा भएका रोजगारीका आवसरहरु

QATAR को Teyseer कम्पनीमा ६५ विभिन्न पदमा आकर्षक तलबका साथ खान बस्न सुबिधा भएका रोजगारीका आवसरहरु 
Read More

UAE को 5 STAR HOTEL र International Airport मा VALET PARKING DRIVER को माग पद TRAFFIC SIGN CONTROLLER रु 32400 तलब

UAE को 5 STAR HOTEL र  International Airport मा  VALET PARKING DRIVER को माग  पद TRAFFIC SIGN CONTROLLER रु 32400 तलब 
Read More

UAE मा Cashier, Sales man, Fabricator, Print Operator जस्ता पद हरुमा रोजगारीको आवसर

UAE मा Cashier, Sales man, Fabricator, Print Operator जस्ता पद हरुमा रोजगारीको आवसर 
Read More

UAE मा Security Guard को लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ४७,९३५

UAE मा Security Guard को लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ४७,९३५ 
Read More

UAE मा Security Guardको आत्यन्तै आकर्षक रोजगारी आवसर ,Salary नेरु १,०८,९६४

 UAE मा Security Guardको आत्यन्तै आकर्षक रोजगारी आवसर कम्पनी Securiguard Middle East Security Guard   40  Salary AED २००० +२०००   नेरु...
Read More

UAE मा Waiter र Cleaner Male हरुका लागि रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा भएको

UAE मा Waiter र Cleaner Male हरुका लागि रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

KUWAIT मा Security Guard, Commis II, Waitress, Light Driver हरुका लागि रोजगारी को आवसर

KUWAIT मा Security Guard, Commis II, Waitress, Light Driver हरुका लागि रोजगारी को आवसर 
Read More

QATAR मा महिला र पुरुष Security Guard र Driver हरुका लागि खान बस्न सुबिदा सहित रु ४१,०४०/- तलब को आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु

QATAR मा महिला र पुरुष Security Guard र Driver हरुका लागि खान बस्न सुबिदा सहित रु ४१,०४०/- तलब को आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु   
Read More

Qatar को Teyseer Services company मा Aministrative, Accountant, Storekeeper, Maintenance Supervisor, Cook, Clerk, Asst. Cook, Waiter, Bakery Man, AC Technician, Safety Officer हरुमा रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ४०५०० देखि रु १,१३,४०० सम्म

Qatar को Teyseer Services company मा Aministrative, Accountant, Storekeeper, Maintenance Supervisor, Cook, Clerk, Asst. Cook, Waiter, Bake...
Read More

Dubai को Emirates Leisure Retail मा COOK को लागि रोजगारी को आवसर खान बस्न सुबिदा सहित रु ३३७५० तलब

Dubai को Emirates Leisure Retail मा COOK को लागि रोजगारी को आवसर  खान बस्न सुबिदा सहित रु ३३७५० तलब 
Read More

KUWAIT मा वेटर, वैत्रेस,स्टोर किपर , कुक, टाईम किपर, स्वीट मेकर हरुको लागि रोजगारीको आवसर हरु , बस्ने सुबिदा छ, खान आफ्नै खर्चमा

KUWAIT मा वेटर, वैत्रेस,स्टोर किपर , कुक, टाईम किपर, स्वीट मेकर हरुको लागि रोजगारीको आवसर हरु ,  बस्ने सुबिदा छ, खान आफ्नै खर्चमा 
Read More

UAE मा Hoarding Board र Banner बनाउन जानेका हरुको लागि रोजगारीको राम्रो आवसर , खान बस्न सुबिधा भएको

UAE मा Hoarding Board र Banner बनाउन जानेका हरुको लागि रोजगारीको राम्रो आवसर , खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

UAE मा Security Guard र Light Driver हरुको लागि खान बस्न सुबिधा क साथ रोजगारीको आवसर हरु

UAE मा Security Guard र Light Driver हरुको लागि खान बस्न सुबिधा क साथ रोजगारीको आवसर हरु 
Read More

QATAR मा Cleaner, Baker, Baker/ice cream maker, waitress/sweet maker मा खान बस्न सुबिधा सहित रु ६७,५०० तलबको रोजगारी आवसर

QATAR मा Cleaner, Baker, Baker/ice cream maker, waitress/sweet maker मा खान बस्न सुबिधा सहित रु ६७,५०० तलबको रोजगारी आवसर  फईनल अन्तर्वा...
Read More

कतारमा Security Guard र Driver मा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिदा भएको

कतारमा Security Guard र Driver मा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिदा भएको 
Read More

Qatar मा Heavy Driver र Excavator Operator का लागि रोजगारीका आवसर हरु , खान र बस्न सुबिदा

Qatar मा Heavy Driver र Excavator Operator का लागि रोजगारीका आवसर हरु , खान र बस्न सुबिदा 
Read More

Saudi Arabia को Supermarket मा विभिन्न आकर्षक रोजगारी हरु Merchandiser, Salesman , Forklift Operator , Waiter , Cook, Supervisor

Saudi Arabia को Supermarket मा विभिन्न आकर्षक रोजगारी हरु Merchandiser, Salesman , Forklift Operator , Waiter , Cook, Supervisor 
Read More

Scaffolder, Foreman, Inspector, Followup Clerk, Cleaning Workers पद हरुमा UAE मा खान बस्नको सुबिदा भएको रोजगारी आवसर हरु

Scaffolder, Foreman, Inspector, Followup Clerk, Cleaning Workers पद हरुमा UAE मा खान बस्नको सुबिदा भएको रोजगारी आवसर हरु 
Read More

Qatar पेट्रोल स्टेशनमा CAR WASHER र LABOUR मा रोज्गरिहरु खान बस्न सुभिदा भएको

Qatar पेट्रोल स्टेशनमा CAR WASHER र LABOUR मा रोज्गरिहरु खान बस्न सुभिदा भएको 
Read More

Dubai मा सेचुरिटी सेक्युरिटी गार्ड र क्लिनारमा रोगरिका आवसर हरु

Dubai मा सेचुरिटी सेक्युरिटी गार्ड र क्लिनारमा रोगरिका आवसर हरु 
Read More

कतारको आस्पताल र होटेलमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक तलब र खान बस्न सुभिदा भएको रोजगारीहरु

कतारको आस्पताल र होटेलमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक तलब र खान बस्न सुभिदा भएको रोजगारीहरु 
Read More