Showing posts from March, 2015Show all
Malaysia र कतारमा रोजगारीको अवसर हरु
Qatar को GERMAN कम्पनीमा विभिन्न १३ पदहरुमा आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको
24 Attractive job vacancies in FIVE STAR HOTEL in Qatar, Doha
Job Vacancy in Driving for GCC licence holders in Qatar
Qatar मा Taxi Driver हरुलाई रोजगारीको आवसर
कतारमा नेपाली license भएका हरुका लागि विभिन्न रोजगारीका अवसरहरु  Heavy Driver Grader Operator, Wheel Loader Operator, Excavator Operator, Crane, Bulldozer
KUWAIT मा Waiter, Waitress, Storekeeper, Cook, Clerk/Timekeeper, Asst. Cook, Sweet Maker हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु
American Restaurant in Saudi Arabia को लागि कुक, Asst. कुक र कामदारहरु खान र बस्न सुबिधा सहितको रोजगारीको अवसरहरु
Abu Dhabi मा खान र बस्ने सुबिधा सहित Pastry Maker , Foreign/Arabic Cook and Cleaner पद हरुमा आकर्षक तलबका साथ रोजगारीको आवसर हरु
Job Vacancy in साउदी अरेवीया
Saudi Arabia मा Machine Operator र Labour हरुको लागि रोजगारी को अवसर
UAE र Saudi Arabia को प्रतिष्ठित Korean कम्पनीमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक रोजगारी आवसरहरु
Baharain मा १२ आकर्षक पदहरुमा रोजगारीको आवसरहरु
Cook and Baker Vacancy in Oman
UAE मा American International School मा महिलाहरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु
Security Guard को लागि UAE मा आकर्षक रोजगारीको आवसरहरु
Qatar मा नेपाली लाईसेन्स भएका हरुलाई Machine Operator, Heavy Driver, Driver and Mechanic पद हरुमा रोजगारीको आवसर
QATAR को Teyseer कम्पनीमा ६५ विभिन्न पदमा आकर्षक तलबका साथ खान बस्न सुबिधा भएका रोजगारीका आवसरहरु
Free VISA Free Ticket , Sales Vacancy in Dubai.  Salary Rs 54,400
Job Vacancy in Dubai for Security Guards Salary Rs 32,400
UAE को 5 STAR HOTEL र  International Airport मा  VALET PARKING DRIVER को माग  पद TRAFFIC SIGN CONTROLLER रु 32400 तलब
UAE मा Cashier, Sales man, Fabricator, Print Operator जस्ता पद हरुमा रोजगारीको आवसर
UAE मा Security Guard को लागि रोजगारीको आवसर तलब रु ४७,९३५
UAE मा security guard का demand हरु तलब रु ५४,१४० /-
 UAE मा Security Guardको आत्यन्तै आकर्षक रोजगारी आवसर ,Salary नेरु १,०८,९६४
Job vacancy in Restaurant in UAE
Job Vacancy in Qatar
Job Vacancy in UAE
Job Vacancy in Qatar
Free VISA Free Ticket vacancy in Qatar
 Emirates Airlines मा रोजगारीको आवसर हरु
Free VISA ! Free Ticket Qatar Taxi Driver Job Vacancy
UAE मा Waiter र Cleaner Male हरुका लागि रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिधा भएको
KUWAIT मा Security Guard, Commis II, Waitress, Light Driver हरुका लागि रोजगारी को आवसर
QATAR मा महिला र पुरुष Security Guard र Driver हरुका लागि खान बस्न सुबिदा सहित रु ४१,०४०/- तलब को आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु
Qatar को Teyseer Services company मा Aministrative, Accountant, Storekeeper, Maintenance Supervisor, Cook, Clerk, Asst. Cook, Waiter, Bakery Man, AC Technician, Safety Officer  हरुमा रोजगारीको आवसरहरु तलब  रु ४०५०० देखि रु १,१३,४०० सम्म
Dubai को Emirates Leisure Retail मा COOK को लागि रोजगारी को आवसर  खान बस्न सुबिदा सहित रु ३३७५० तलब
KUWAIT मा वेटर, वैत्रेस,स्टोर किपर , कुक, टाईम किपर, स्वीट मेकर हरुको लागि रोजगारीको आवसर हरु ,  बस्ने सुबिदा छ, खान आफ्नै खर्चमा
UAE मा Hoarding Board र Banner बनाउन जानेका हरुको लागि रोजगारीको राम्रो आवसर , खान बस्न सुबिधा भएको
UAE मा Security Guard र Light Driver हरुको लागि खान बस्न सुबिधा क साथ रोजगारीको आवसर हरु
QATAR मा Cleaner, Baker, Baker/ice cream maker, waitress/sweet maker मा खान बस्न सुबिधा सहित रु ६७,५०० तलबको रोजगारी आवसर
कतारमा Security Guard र Driver मा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिदा भएको
Qatar मा Heavy Driver र Excavator Operator का लागि रोजगारीका आवसर हरु , खान र बस्न सुबिदा
Security Guard Vacancy UAE मा  British Management
Saudi Arabia को Supermarket मा विभिन्न आकर्षक रोजगारी हरु Merchandiser, Salesman , Forklift Operator , Waiter , Cook, Supervisor
Driver हरुको लागि QATAR मा रोजगारीको आवसर
Scaffolder, Foreman, Inspector, Followup Clerk, Cleaning Workers पद हरुमा UAE मा खान बस्नको सुबिदा भएको रोजगारी आवसर हरु
Qatar पेट्रोल स्टेशनमा CAR WASHER र LABOUR मा रोज्गरिहरु खान बस्न सुभिदा भएको
Dubai मा सेचुरिटी सेक्युरिटी गार्ड र क्लिनारमा रोगरिका आवसर हरु
कतारको आस्पताल र होटेलमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक तलब र खान बस्न सुभिदा भएको रोजगारीहरु